Algemene voorwaarden

 

Indien er een foutief emailadres bij ons bekend is kunnen wij u niet bereiken.
Mocht u geen antwoord van ons ontvangen, dan bestaat er de kans dat er ergens iets fout is gegaan, of controleer uw spambox.
Neemt u dan gerust contact met ons op of kijkt u eens bij u ongewenste e-mail.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Yellow Monkey
Artikel 1. Toepasselijkheid
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Artikel 3. Prijzen en betalingen
Artikel 4. Levering
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
Artikel 8. Bestellingen/communicatie
Artikel 9. Overmacht
Artikel 10. Diversen
Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Artikel 12. Verzendkosten

Artikel 13. Retour Beleid

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Yellow Monkey zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, u kunt ze op onze site bekijken
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Yellow Monkey worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Yellow Monkey ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van  zijn vrijblijvend en Yellow Monkey behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door  Yellow Monkey. Yellow Monkey is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Yellow Monkey dit mee binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro, inclusief 21% BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders (schriftelijk) overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Yellow Monkey .
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn vervalt de bestelling, tevens is het mogelijk dat uw mogelijkheid tot bestellen vervalt.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Yellow Monkey gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Yellow Monkey

Artikel 4. Levering
4.1.a. De door Yellow Monkey opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.1.b. De Consumentenbond heeft namens alle Nederlandse consumenten, in overleg met het Midden- en Kleinbedrijf, afgesproken dat alle Midden- en Kleinbedrijven maximaal 30 dagen de tijd hebben om de bestelling uit te voeren. Indien niet afbesteld binnen de zeven (7) wettelijke dagen na bestelling, dient de consument het bedrijf ook de mogelijkheid hiertoe te geven. Import, speciaal op verzoek bestelde producten, tijdelijk geen voorraad bij de fabriek/leverancier, uitstel landelijke releasedatum en afwijkende bestelafspraken vallen niet onder deze landelijke afspraak. Indien hier sprake van is en dus afnameverplichting, zal dit zo snel mogelijk kenbaar worden gemaakt.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. In sommige gevallen zal Yellow Monkey als service naar de klant deelleveringen uitvoeren. Dit is ten alle tijden een service, geen recht.
4.3. In het geval een artikel niet langer meer verkrijgbaar is, zal Yellow Monkey u hier zo snel mogelijk van op de hoogte brengen en vrijblijvend een vergelijkbaar substituut-product aanbieden, of het hiervoor betaalde bedrag terugstorten op uw rekening. Het feit dat een enkel product niet langer leverbaar is, is geen wettige reden om de gehele order te storneren, tenzij de leverbare en niet-leverbare producten een duidelijk verband met elkaar hebben. Indien u, door het feit dat één of meerdere items niet meer leverbaar zijn, in aanmerking komt voor verlaging van de verzendkosten, zal Yellow Monkey u hiervan in kennis stellen dmv email of telefoon.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst met Yellow Monkey verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Yellow Monkey geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Yellow Monkey garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
6.3 Yellow Monkey maakt voor haar website gebruik van teksten en plaatjes, welke afkomstig (kunnen) zijn van fabrikanten en/of groothandels. In een enkel geval zijn teksten en plaatjes afkomstig van het internet. Men kan op geen enkel moment rechten ontlenen aan de getoonde plaatjes op Yellow Monkey. Uiteraard, als de omschrijving en/of afbeelding teveel afwijkt van wat is getoond, heeft u recht op retourneren en terugbetaling of ruiling.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Yellow Monkey daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Yellow Monkey de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Yellow Monkey te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Voor een retour akkoord dient u contact op te nemen met ons,  Geretourneerde artikelen zonder mondeling of schriftelijk akkoord  door Yellow Monkey  worden niet behandeld.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Yellow Monkey , dan wel tussen Yellow Monkey en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Yellow Monkey , is Yellow Monkey niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Yellow Monkey

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Yellow Monkey in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder Yellow Monkey gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekort komen welke niet aan Yellow Monkey  kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan Yellow Monkey schriftelijk opgave doet van een adres, is Yellow Monkey  gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Yellow Monkey schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door Yellow Monkey gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Yellow Monkey deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Yellow Monkey  in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Yellow Monkey vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Yellow Monkey is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12. Verzendkosten
Verzendkosten  worden door  Yellow Monkey  bepaald o.b.v. gewicht i.c.m. de grootte van de producten. Men kan op geen enkel moment rechten ontlenen aan de automatisch berekende verzendkosten. Yellow Monkey behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de verzendtarieven te wijzigen. Indien een wijziging zich voordoet, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling van de verhoging van de verzendkosten door Yellow Monkey

Arikel 13. Retour beleid

Retour kosten geleverde goederen zijn voor rekening klant, Neem vooraf contact met ons op ivm reden terug sturen. Het kan namelijk ook zijn dat het een garantie geval betreft voor een kapot product. Hier moet altijd telefonisch of schriftelijk contact over zijn met Yellow Monkey

Retourneren